برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق در مورد مسئولیت، جبران، ، مدنی، قراردادی، اخلاقی

قضائی و سپس فیش برداری، آن ها را دسته بندی می نمایم. لذا از فیش برداری به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده خواهد شد. بنابراین، روش انجام این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد.روش تجزیه Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع کودک، کودکان، حقوق، حمایت، جنین، مجازات

مادران باردار یا مادرانی که کودک دارند یکی دیگر از حقوق کودکان است که در قوانین ایران به آن اهمیت داده شده است. نگهداری کودک درکانونهای اصلاح وتربیت یکیاز تدابیری است که برای کودکان مرتکب Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله در مورد ، جنگ، بلوغ، کودک، حقوق، اتباع

ه نسبت به افراد به دنبال دارد. شروعحالت یا وضعیت جنگ تأثیری درقانونی بودن یا نبودن اصلجنگ ندارد. قطع روابط دیپلماتیک وکنسولی، ضبط اموال دولتی دشمن، اخراج اتباع کشوردشمن ازسوی طرف دیگرمخاصمه ونیز تعلیق قراردادهای Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله با موضوع ، جنگ، حقوق، خدا، قرآن، جهاد

مجهز کند.1 درمتوناسلامی نسبت بهامرپیکار ومبارزه که با تعابیری همچون “جهاد” و” قتال” مشخصشده، توجه فراوانیمبذولگردیده وازآنجا که این مهم بهعنوان یکی از واجبات دینی به شمار میرود ودراسلام دارای جایگاه ویژه واهمیت قابل توجهی Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه در مورد ، کودکان، جنگ، حقوق، بینالمللی، کودک

ان قربانی تعارضات مسلحانه هستند. ازآغازدههینودمیلادی بیشاز دومیلیون کودککشته، دوازده میلیون مجروح و معلول و دهها میلیون کودک نیز براثر درگیریهایمسلحانهآواره وپناهنده گردیدهاند. درکناراینآمار بیشاز300 هزارنفر بطورمستقیم بهعنوان سرباز درجنگها شرکت داشتهاند، هم چنین میتوان Read more…