مادران باردار یا مادرانی که کودک دارند یکی دیگر از حقوق کودکان است که در قوانین ایران به آن اهمیت داده شده است. نگهداری کودک درکانونهای اصلاح وتربیت یکیاز تدابیری است که برای کودکان مرتکب به جرائم درنظر گرفته شده است. همچنین حمایت از کودکان در برابر آزار واذیت دیگر افراد جامعه یکی دیگر از مواردی است که در قوانین داخلی ایران به آن توجه شده است. علاوه بر حقوق فوق درایران حمایتهای قانونی دیگری ازکودکان به عمل آمده واز جمله میتوان به قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب1380، جرم بودن ربودن ومخفی کردن کودک که موادی از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ومجازات های بازدارنده ) به آن پرداخته است، رها کردن کودک وسقط جنین اگر کسی عامداً وعالماً موجب سقط جنین شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس نیز محکوم خواهد شد، استفاده از اطفال برای تکدی وتأثیر وجود کودک در مجازات مادر اشاره نمود.
بندسوم: کودک از دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک