ر ارتباط با متغیر وابسته هستند انتخاب شوند.
3. در نهایت پارامترهای مدل را برای انتخاب متغیرهای توزیعی محاسبه کند ]12[.
1-6-8- رگرسیون چند متغیره غیر خطی(MNR)33