ان قربانی تعارضات مسلحانه هستند. ازآغازدههینودمیلادی بیشاز دومیلیون کودککشته، دوازده میلیون مجروح و معلول و دهها میلیون کودک نیز براثر درگیریهایمسلحانهآواره وپناهنده گردیدهاند. درکناراینآمار بیشاز300 هزارنفر بطورمستقیم بهعنوان سرباز درجنگها شرکت داشتهاند، هم چنین میتوان به اشکال مختلف خشونت نسبت به کودکان به ویژه دختران و آثار ناشی از آن، از جمله بیماریهایی نظیر ایدز و… اشاره نمود.
حمله به مدارس و بیمارستانها، جلوگیری ازدسترسی به کمکهای بشردوستانه، خرید وفروش کودکان در طول جنگ و اعمال دیگر، بخشکوچکیازآثار جنگ نسبت به کودکان است1.
بااذعان بهاینکهکودک بهعنوان قشرآسیبپذیرجامعه درزمان بحران واضطرارینیزنیازمندرشد ونمو است، حمایتهاییرا میطلبدکهاینحمایتها دراسناد بینالمللیوعمدتاً دردوروندحقوق بشروحقوقبشردوستانه ذکرشدهاست. این حمایتها بردو دستهاند: حمایتعام و حمایتخاص.
حمایتعام شاملاصولبنیادینیماننداصلتناسب واصلتفکیکمیاننظامیان وغیرنظامیان، ممنوعیت حملات کورکورانه، اعلام خطر، تخلیه واسکان، ارائه خدمات بهداشتی و بیمارستانی و …. است. مکملاینحمایت، حمایت ویژه وخاص ازکودکاناست کهعمدتاً شاملممنوعیتاستخدام و بهکارگیریکودکان درنیروهایمسلح، حفظسلامتجسمی وروحیکودکان، حقامنیت ومصونیت ازبازداشتوتوقیفوحبس، حقوقخانوادگی، حقوقآموزشی وفرهنگی، حقوقمرتبط با کودکان پناهندهوآواره، دادرسیویژهعادلانه، تابعیت، ممنوعیت بردگیوکاراجباری است. دراینمسیر حمایتی، به اسناد اسلامی اشاره می شود تا ذهنآدمیرا به “کرامت ذاتی انسان” معطوف نماید. همچنینبابررسی متون موجود، بهتعاملات ومناسبات متقابل میان حقوقبشروحقوق بشردوستانه بیشتر پی خواهیم برد ودرخواهیم یافت که کودک از جمله موضوعاتیاست که ارتباط تنگاتنگ حقوقبشر وحقوق بشردوستانه را نمایان میسازد.
الف ـ بیان مسئله
با توجه به مقررات بینالمللی که جنگ توسط دولتها منع شده بازهم شاهدجنگهاییدرسراسرجهان هستیمکه بواسطه آن گروههای غیرنظامی بخصوص کودکان بیشترین صدمات را متحمل میشوند ودرمعرض خطرقرار میگیرند. نادیده گرفتن حقوق کودکان ازآغاز خلقت انسان تاکنون همیشه وجود داشته ودراین بین کشورهای جهان دربرخیمواقع درقالب برخی سازمانها بهحمایت از این قشر برآمدهاند تا بتوانندحقوق کودکان را تاآنجا که مقدور است احیا نمایند.
جنگ یکیازعواملی است که بیشترینعوارض رابه کودکان واردکرده بدون اینکه آنها نقشیدربروز آن داشته باشند و اینعاملدربیشتر مواقع حقوق بسیاری از آنها را ضایع کرده است و برای حمایت ازکودکان و حقوق آنها کشورها وسازمانهای بینالمللی گردهم جمع شده ومقرراتی را وضع نمودند.
دیناسلامیکی ازادیانالهیاستکهدرزمینه حقوق کودک تعالیم وآموزههایمهم وروشنیدارد. با مطالعه در متوناسلامیدرمییابیمکه قبلازاسلام حقوق کودکان به وضوح توسط افراد وگروههای مختلف نادیده گرفته میشده وحتیدرموارد بسیاری حقوقآنها رعایت نمیگردید. قبل ازاسلام کودک درخانواده جایگاهینداشته وازکمترین حقوق هم برخوردارنبود وگاهی مردم کودکان خویش را به علل مختلف ازبین میبردند.
باظهور اسلام پیامبراکرم(ص) وائمه معصومین (ع) با الهامگرفتن ازقرآن برای کودکدرخانواده وسپس در جامعه جایگاه ویژه درنظرگرفته و احترامخاصیبرای اینقشرقائل شدند. درجنگها ازتعرض بهکودکان به هر نحو اجتناب میورزیدند وهمه مسلمانان رابه رعایت حقوق آنان سفارش میکردند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

باپیشرفت جوامعبشری وعلم وتکنولوژی وبروزجنگهایمتعددوکشتهوزخمیشدنکودکان توجهکشورها به اینگروهروبه افزایشگذاشته ودراینمیانکشورهایاسلامی نیزحقوقیراکه برگرفتهازقرآن وتعالیمآنبودمقرر نمودند .
باتماماینتلاشها ما هنوزشاهد آنهستیمکهحقوق کودکانآنطورکهبایدرعایتشودتوسطکشورهای درگیر جنگکه خود شاناز تصویبکنندگان وامضاکنندگان عهدنامهها وکنوانسیونها هستندرعایت واجرا نمی شود.
دراینپژوهشبه بررسیحقوق ومقررات مربوطهازمنظرحقوق بشردوستانه بینالمللیواسلامواینکه اینمقررات تا چه اندازه پیشگیرانه بوده وچهراه حلهاوتدابیریبرایرعایت بهتر قواعدبایدمدنظر داشتخواهیمپرداخت.
ب ـ سئوال های تحقیق
1- آیا مقررات وضع شده بینالمللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟
2- راه حلهای پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟
3- نقش اسلام وکشورهایاسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟
ج ـ فرضیات تحقیق
1-گرچه دولتها باپیشرفت تکنولوژی، صنعتیشدن و وضعقوانین ومقررات درقالبکنوانسیون، میثاقنامه و مقاولهنامه توانستهاند تاحدودی، حمایتهاییرادرزمینه حقوقکودکان درگیردرمخاصماتمسلخانه انجامدهند ولی هنوزاین حمایتهاکافینبوده وبرخیازکشورهابهبهانههایمختلفازاجراکردنمقرراتخودداری میکنند.
2-دولتهابایدراهحلهایپیشگیرانه باضمانتاجرایبالاتریرابرایحمایتازحقوقکودکاندرپیشگیرند بنحوی کهکودکاندرتمامکشورها احساسآرامش وآسایشنمایند.
3-نقشاسلام وقوانین وتعالیمآندرحمایت ازکودکان برهیچکسپوشیده نیست ولازماست جوامع بینالمللی با انسجام بیشتر وبا الهام ازتعالیماسلام گامهایمحکمتری درحمایتازحقوقکودکان درسطح بینالمللیبرداشتهو با تعاملبیشتر بایکدیگرهمکاری نمایند.
د ـ اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی،کاربردی وضرورت های خاص انجام تحقیق)
1- بیان وبررسی حمایتهای انجام شده ازکودکان درحقوق بشردوستانه بینالمللی واسلامی
2- بررسی کمبودها ونواقص حمایت های بین المللی ازکودکان درمخاصمات
3- ارائهیپیشنهادهاییبرایرفع نواقصموجوددراسنادبینالمللیمربوطبهحقوقکودکدرتعارضاتمسلحانه
هـ روشتحقیق
روشفیشبرداریوکتابخانهای
وـ ساختارتحقیق
ازآنجاکهبحثکودکان وحقوقآنانیکیازمباحثمهم وکلیدیبهشمارمیرود ووجودجنگها وسوءاستفادهاز کودکاندرجوامعبسیارمتداولاست ودرنقاطمختلفجهان شاهدتضییعحقوقآنها میباشیم، لذانیازاستدرسطح بینالمللیبهحقوقاینقشراحترامقائلشده وبرایاحقاقحقوقآنانچارهاندیشیشود واینجامهعملنخواهدپوشید مگردراثرحمایت همهیکشورهایجهان، بایدتدابیری اتخاذشود تاکودکاندرجنگها شرکت دادهنشوند وایندر گروی وضع مقررات وقوانینبینالمللی وتضمینرعایتآن ازطرفدولتهاست. برایآشناییبیشتر بامقررات وضعشده درجوامع بینالمللیدرخصوصحقوقکودکان، دراینتحقیقوپژوهشمسائلمبتلابه اینگروه ازافرادرا درسهفصلجداگانهکهفصلاولتعاریف ومفاهیمکلی(جنگوکودک)، فصلدوم حمایتاز کودکاندراسناد و حقوقاسلاموفصلسوم مخاصماتمسلحانه وحقوقکودکانراشاملمیشود، موردبررسیوپژوهش قرارمیگیرد.
فصل اول:
تعاریف ومفاهیم کلی
گفتاراول:
مفهوم جنگ
بنداول: جنگ ازدیدگاه قرآن واسلام
قبلازاینکه وارد مبحث بررسی حقوق کودک درمخاصماتمسلحانه ازنظراسلام شویم به دیدگاه قرآن در موردجنگ میپردازیم. جنگ یکیاز پدیدههاییاست که جامعهشناسان ومتفکران اجتماعی پیرامون آن به ارائه نظراتپرداخته وجنبههای گوناگون آنرا ازدیدگاههای مختلف موردمطالعه قراردادهاند گرچه این عطفتوجه بهمانندسایر پدیدهها ومسائل اجتماعی نبوده وجامعهشناسان به این ایده نسبت به سایرجوانب زندگیکمتر توجه کردهاند. باهمه اینها مطالعاتیکه درباره جنگ انجام پذیرفته و نظریاتی که دراینخصوص ارائه گردیده شامل جوانبگوناگون اینپدیده ازجمله عامل ایجاد جنگ، اثرات اجتماعی، اقتصادیآن، عواملیکه منجر به پیروزی یا شکست درجنگ میشود ومانند اینها میباشد.
اسلام درمورد جنگ دیدگاه خاصخود را دارد، در بیان دیدگاه کلی اسلام نسبت به جنگ، مرحوم علامه طباطبایی درتفسیرگرانقدر”المیزان” میفرمایند: مسئله جنگ وجدال واختلافاتی کهمنجر بهجنگهای خسارتزا میشود امری است که در مجتمعات بشریگریزی ازآن نیست وخواه ناخواه پیش میآید و اگراین امرقهری نبود، انساندرخلقتش به قواییکه جزدرمواقع دفاع بکارنمیرود از قبیلغضب و شدت ونیروی فکری مجهز نمیشد پس اینکه می بینیم انسان به چنین قوایی دربدن و درفکرش مجهز است خود دلیل بر ایناست که وقوع جنگ اجتنابناپذیر نیست و چون چنیناست به حکم فطرت، برجامعهاسلامی واجب استکه همیشه ودر هرحال تا آنجا که میتواند و به همان اندازهای که احتمال میدهد دشمن مجتمعصالحش مجهز باشد خود